مراکز کاربرد - ساختمان های مسکونی
مراکز کاربرد - فروشگاه ها
مراکز کاربرد - بیمارستان ها
مراکز کاربرد - بانک ها
مراکز کاربرد - دانشگاه ها و مراکز علمی
مراکز کاربرد - رستوران ها
مراکز کاربرد - سازمان ها و شرکت ها
مراکز کاربرد - سازمان ها و شرکت ها

مراکز کاربرد - مترو ها و راه آهن