درب های اتوماتیک وزارت راه و شهرسازی

نام پروژه : درب های اتوماتیک سازمان وزارت راه و شهرسازی

محل پروژه : ابتدای بلوار آفریقا

تعداد درب نصب شده : ۲ عدد

نوع درب های نصب شده : درب اتوماتیک کشویی ( اسلایدینگ)