منشور ایمنی در مجتمع های مسکونی و آپارتمانی

یکی از مهمترین اهداف اساسی محافظت ساختمانها در برابر حریق، تامین سلامت ساکنان میباشد.این امکان باید فراهم شود که بهنگام بروز حریق در سا...

ادامه مطلب