بانک شهر الهیه

پروژهدرب اتوماتیک شیشه ای
نوع دربدرب اسلایدینگ
تعداد درب نصب شدهیک عدد
موتوراپراتورآفا به همراه موتور دانکر آلمان

Related projects