رستوران دونر گاردن

پروژه درب اتوماتیک شیشه ای
نوع درب اسلایدینگ
تعداد درب نصب شده یک عدد
موتور اپراتور افا به همراه موتور کورماس ترکیه

پروژه های مرتبط