رستوران دونر گاردن

پروژهدرب اتوماتیک شیشه ای
نوع درباسلایدینگ
تعداد درب نصب شدهیک عدد
موتوراپراتور افا به همراه موتور کورماس ترکیه
برگشت به لیست

Related projects