پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور

پروژهدرب اتوماتیک شیشه ای
نوع دربدرب کرو
تعداد درب نصب شدهیک عدد
موتور اپراتور تور مکس سوییس
برگشت به لیست

Related projects